Fr Kefa Oyagi Nyakundi, A.J. 

Saltney, Flintshire