Rev Anthony Myers 

Timperley; Altrincham, Cheshire